top of page

תקנון האתר

כללי
ברוכים הבאים לאתר ארגון מתכנני ומעצבי הפנים בישראל TM. אתר זה נועד לסייע למתכנני פנים ולקוחות במידע.
כל האמור בתנאי שימוש אלה ובכל מסמך אחר באתר נעשה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
מסמך זה מסדיר את היחסים בין ארגון מתכנני ומעצבי הפנים בישרא (מכאן והילך: "מפעילת האתר"), המפעילה את אתר  (מכאן והילך: "האתר") בין אם בכתובת iido.co.il ובין אם באמצעות כתובות נוספות או אחרות, לבין כל משתמש באתר, במידע המופיע באתר או במידע שהושג באמצעות האתר (מכאן והילך: "משתמש").
האתר מוצע לשימושך בכפוף להסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה ואם אינך מסכים למי מתנאי המסמך, אל לך להשתמש באתר.
אנא דאג לשוב לעמוד זה מפעם לפעם שכן מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות את תנאי השימוש מבלי למסור על כך הודעה מראש והשינוי יהיה מיידי, אלא אם הגדירה אחרת.

השימוש באתר
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש באתר או בחלק ממנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן למחוק, להסיר, לשנות או לתקן כל מידע באתר בין אם שהוסף ע"י מפעילת האתר ובין אם לאו וכן מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי פעולות האסורות על פי הגדרת מסמך זה, לרבות הגשת תלונות במשטרה תוך מסירת מלוא פרטי הזיהוי הידועים לה וכן הגשת תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם (כולל שיפוי ופיצוי מלאים).

מדיניות הפרטיות
http://www.iido.co.il מופעל ומנוהל על-ידי ועד הארגון.

אנחנו לא אוספים מידע מזוהה אישית על משתמשי האתר, אלא אם כן הם פנו אלינו ביוזמתם ומסרו לנו את פרטיהם – לדוגמה, בעת הרשמה לרשימות הדיוור באתר או בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בעקבות פניה באמצעות טופס המצוי באתר. במקרה כזה ישמרו פרטי הפונה במחשבי האתר או במחשבים שלנו עצמנו. אבל לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים אלה:

  • אם יתקבל בידינו צו שיפוטי שיורה לנו אחרת;

  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו;

  • אם נסבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

סטטיסטיקה
אנו משתמשים בשירותי הסטטיסטיקה של Google Analytics.,וב Facebook pixel שירותים אלה
משתמשים בקוד ג'אווה סקריפט כדי לאסוף מידע על הביקורים באתר. השירות מתחקה באופן אנונימי כיצד המבקרים באתר מתקשרים איתו, כולל מהיכן הגיעו ומה הם עשו באתר.

אבטחת מידע
במחשב המאחסן את האתר ובקוד-המחשב של האתר עצמו מיושמים עקרונות ומערכות לאבטחת מידע. בעוד שאלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

שינויים במדיניות הפרטיות
לבסוף, אנחנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בלא הודעה מוקדמת; אבל בכל עת, מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר תתפרסם בו בגלוי.

פעילות אסורה
תוכן האתר, המידע המצוי בו (כולל, אך לא מוגבל לסימני מסחר, המצאות, פטנטים, הודעות,
מידע, אינפורמציה, טקסט, מוזיקה, קול, תמונות, גרפיקה, וידאו, מפות, אייקונים, תוכנה, קוד מקור וכל מידע אחר) וכן תשתיתו של האתר נמצאת בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר.
אתם מסכימים שלא לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לתת רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור מחדש איזה שהוא חלק מהתשתית, האתר או המידע שבו.
בנוסף, אתם מתחייבים לא:
1. לעשות שימוש באתר או במידע שבו לצרכים מסחריים כלשהם;
2. לעשות שימוש ברובוט, עכביש, סורק או כלי אוטומציה כלשהם אלא באישור מראש ובכתב ממפעילת האתר;
3. לעשות שימוש, לבצע או להפעיל על האתר, תשתיתו או המידע שבו, כלים או לבצע פעולה ידנית שנועדו לעקוף מגבלות טכניות באתר או האסורות על פי תקנוני או כללי העבודה שנקבעו על ידי מפעילת האתר;
4. לבצע כל פעולה שתחשב, על פי שיקול דעתנו, כמעמסה מוגזמת על האתר, תשתיתו או
המידע שבו;
5. לתת קישור עמוק לכל למידע באתר, אלא באישור מראש ובכתב ממפעילת האתר;
6. להציג את האתר בתוך מסגרת frame (כל אמצעי טכנולוגי דומה או המציג תוצאה דומה), ליצור העתקים או אתרי מראה (mirror), אלא באישור מראש ובכתב;
7. לבצע ניסיון לשנות, לתרגם, להתאים, לערוך, הידור לאחור (decompile), לפרק (disassemble) או להנדס לאחור כל חלק בתוכנות המשמשות את מפעילת האתר לצורך הפעלת האתר או בקשר עם האתר ו/או שירותיו;

הגבלת אחריות
למפעילת האתר הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור האתר, שירותיו, הפעלתו ותכניו ובכלל זה המידע אשר תמסור בהרשמתך לאתר או באופן אחר.
למפעילת האתר הזכות להעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר את זיהויו של מאן דהוא, אולם יתכן ותכיל את כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה על ידך.
מפעילת האתר רשאית לשלוח אליך תכנים שיווקיים בהתאם להסכמתך בעת הרישום וזאת
באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים וכדומה. בכל עת תוכל לפנות למפעילת האתר על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. למפעילת האתר הזכות להתנות את השימוש באתר, במלואו או בחלקו, בהסכמתך לקבל הודעות מסחריות כאמור.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים אשר תפרסם.
מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי לשירותים או למוצרים אשר יפורסמו באתר או
שירכשו באמצעותן, אלא כלפי אלו הניתנים על ידי מפעילת האתר ובכפוף לתנאים שיפורטו. כל המידע השיווקי המפורסם באתר הינו באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע ושלוחיהם ובכלל זה טעויות, הטעיות, שגיאות או פרסום כוזב הנעשה על ידי המפרסמים. באחריותך להיות צרכן נבון ולוודא את פרטי כל שירות או מוצר אותם אתה מתעתד לרכוש. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או במידע המפורסם באתר שלא על ידי מפעילת האתר.
מפעילת האתר אינה אחראית לתכני גולשים ומשתמשים וברור כי אין בידיה או ביכולתה לפעול לקיום בירור ממצה בדבר אמינות, אמיתות ודיוק המידע אשר פורסם על ידי הגולשים.
למען הסר ספק מובהר כי המפרסם מידע באתר מצהיר, מבין ומכיר בכך, כי כל פרסומיו הינם באחריותו הבלעדית וכי במידה ומפרסם הוא מידע פוגעני או שקרי יתכן כי הנפגעים מפעולתו, ובכלל זה מפעילת האתר, יהיו רשאיים לפעול כנגדו באמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותם וכי אין מפעילת האתר אחראי, ערבה או תתמוך במפרסם בכל דרך שהיא.
השירותים באתר והשירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר ניתן כמו שהם (AS IS) ואין מפעילת האתר מתחייבת כי השירותים לא יפגעו, יופרעו, יופסקו או יינתנו כסדרם ללא כל הפרעות.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, ללא הודעה מראש.
המידע באתר נשמר באמצעות כלים טכנולוגיים כנהוג בתעשייה ואין מפעילת האתר מתחייבת כי המידע חסין מפני גישה ללא הרשאה. לאור כך, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, קלקול, תקלה, כשל ולא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הוצאות או עוגמת נפש שיגרמו למאן דהוא עקב כך.
האתר מכיל קישורים לאתרים שאינם בשליטת מפעילת האתר, אלא בידי גורמים אחרים. אין
למפעילת האתר כל שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור או ערבות לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילת האתר. כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים.

שונות
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת למפעילת האתר, האתר או משתמשיו תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו וכן את הצהרת הפרטיות מעת לעת, מבלי לתת הודעה מראש, ועל כן עליך לבדוק האם שונו מסמכים אלו זה מעת לעת.
הגלישה באתר והשימוש בו מהווים הסכמתך לכך שמפעילת האתר ו/או שלוחיה ו/או צדדים
שלישיים באישורה (אך בהכרח בפיקוחה) יבצעו ניטור, פיקוח ומעקב ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שנעשים באתר, ובכלל זה על ידך, בין היתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים כגון באמצעות מיקומם וקריאתם של קבצי "עוגיות" (cookies), אלומות רשת (web beacons) ואמצעים אחרים.
מפעילת האתר רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, אשר נמסר לה בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. המונח "מידע אישי" משמעו כל מידע מזהה, ובכלל זה שם, טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, וכדומה.
מפעילת האתר תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או
מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, למעט פרטים ונתונים
פומביים (כגון אלו שאתה פרסמת באופן פומבי).
יחד עם זאת, הנך מצהיר כי הינך מסכים ומאשר מראש למפעילת האתר לחשוף ו/או להעביר כל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים בתהאם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שמפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ.
אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים
הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בהקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בהקשר לאתר.

bottom of page