top of page

הקדמה

הקוד האתי הנ"ל נכתב והתקבל בכדי להשתית בקרב המעצבים והמעצבות בארגון עקרונות אחידים ומקובלים שייושמו על ידם. מטרת הקוד לבדל את המעצבים והמעצבות בארגון כמקצוענים לעילא, שעקרונות של כיבוד החוק, ומתן כבוד ללקוחותיהם ולכל העוסקים בתחום הם נר לרגלם. קבלת קוד אתי זה מדגישה מחוייבות להוראות החוק ולתקנותיו ומעידה על מחוייבות להרים ולשמר את קרנו של המקצוע בקרב הציבור.
היעוד המקצועי של מעצב.ת פנים הינו לתכנן ולעצב סביבת מחיה פרקטית, אסתטית, המתחשבת בהנדסת אנוש, בכל הקשור לפנים של חללים ציבוריים, חללי מסחר, וחללי מגורים.

כללים להתנהגות אתית ומקצועית:


1. מחוייבות להוראות החוק ותקנות מקצועיות -
1.1  מעצב.ת פנים חבר.ה בארגון לא יפעלו בניגוד להוראות החוק.
1.2 על מעצבי ומעצבות הארגון להתעדכן בנוגע לחוקי הבניה, הבטיחות, התקנים והתקנות השונות הנוגעות למקצוע.
1.3 על מעצבי ומעצבות הארגון להשתתף בהכשרות והשתלמויות מקצועיות בתחומים שונים כדי מנת לקדם ולשמר את הידע ולפעול למתן שירות מקצועי ועדכני.

2. מחוייבות כנותן שירותים -
2.1  מעצב.ת הפנים מתחייב.ת למתן שירות מקצועי, נטול פניות תוך כבוד ללקוחותיו.ה
2.2 מעצבי ומעצבות הארגון יחתרו למתן שירות מעולה ומילוי צרכי הלקוח עד לסיומו המוצלח של הפרוייקט ו/או עד לסיום ההתקשרות בנסיבות אחרות.
2.3 המעצב.ת מתחייב.ת לספק ללקוחות פתרונות מתאימים לפרוגרמה שהוגדרה מתוך אחריות ומחוייבות לכלל המרכיבים של הפרוייקט: עיצובי, מעשי/פרקטי וכלכלי.
2.4 המעצב.ת ת.ידאג לעריכת חוזה עבודה שבו יוסכם בינם לבין הלקוחות תנאי העבודה, התגמול וזמנים סבירים לביצוע.
2.5 המעצב.ת ת.ינהג בכבוד ולא ת.יחלוק מידע משום סוג, אודות לקוחותיו.ה, עם גורמים חיצוניים.
2.6 טובת הלקוח תנחה את מעצב.ת הפנים החבר.ה בארגון, גם במקרה של קבלת עמלות, פרסים והטבות מספקים. יש לחתור תמיד לשילוב בין מילוי צרכי הלקוח לבין קבלת הטבות אלו.

3. מחוייבות כלפי מעצבי פנים עמיתים -
3.1 מעצב.ת פנים החבר.ה בארגון ת.ינהג בכבוד כלפי עמיתיו בכל עת. לא יעביר מידע מקצועי או אישי שנמסר בפורומים מקצועיים בצורה שעלולה לחבל בעמית ולא ת.ישתמש במידע שכזה כנגדו.
3.2 במקרה של התמודדות לקבלת פרוייקט ת.ידאג לכבד את המתמודדים האחרים.
3.3 ת.ינהג בכבוד ולא ת.יפר זכות יוצרים של עמית, ו/או ייסתור או יפר יעוץ מקצועי של עמית, בעבור רווח אישי בלבד.
3.4 חבר.ה בארגון, לא ת.יכפיש ולא ת.יחתור תחת עמית ולא ת.ינסה לקחת פרוייקט שאינו שלו.ה.
3.5 מעצב.ת פנים חבר.ה בארגון מתחייב.ת לגבות שכ"ט שכר הוגן, מקובל בשוק וכזה המכבד את המקצוע ואת עמיתיו.

4. מחוייבות כלפי ספקים, קבלנים ואנשי בניה ושיפוצים -
4.1. על המעצב.ת לספק לאנשי הבניה והספקים את המידע הדרוש להם לצורך קיום עבודתם באופן המיטבי.

4.2. המידע יסופק בצורה שקופה והוגנת, תוך כבוד לשותפים ולעושים במלאכה מתוך דאגה להצלחת הפרוייקט ולקיום סביבת עבודה נעימה ומכבדת לכל.

הבהרה כללית:

כל חבר.ה המצטרף.ת לעמותה מתחייב.ת לעמוד בכללים הנ"ל.
ידוע לחברי.ות העמותה, כי בכל מקרה של תלונה על הפרת הקוד האתי, תועבר התלונה לבחינה ודיון בפני ועדת האתיקה של העמותה, אשר תדון במקרה. 


*הקוד מתיחס לנשים ולגברים גם יחד.

bottom of page